Etäopetuksen laatusuosituksilla varmistetaan yhtenäinen laatutaso 

Koulutusjaostot käsittelivät kokouksissaan 7. huhtikuuta Porvoon kaupungin etäopetuksen laatusuosituksia. Laatusuositukset varmistavat koulujen etäopetuksen tasalaatuisuuden sekä yhtenäistävät koulujen toimintatapoja.

Porvoon kaupungin koulutuspalvelut tiedottaa 15.4.2020    

Porvoon kaupungin etäopetuksen laatusuositukset perusopetuksessa   

Porvoossa poikkeusolojen opetusta toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Työskentelyssä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja mobiilisovelluksia, joista opiskelumateriaalit löytyvät, ja joissa oppijat voivat palauttaa tehtäviään sekä saada ohjausta ja palautetta. Opetusta voidaan toteuttaa myös verkossa reaaliaikaisesti. Opetuksesta vastaa aina opettaja.  

Onnistunut etäopetus edellyttää, että   

Ensisijaisesti käytössä olevat sähköiset oppimisympäristöt Porvoossa ovat O365 sekä osittain Peda.Net. Käytössä voi olla muitakin välineitä kuten WhatsApp.  

Oppilaiden ja huoltajien on tiedettävä, kenen puoleen he voivat kääntyä erilaisissa kysymyksissään: opetuksesta vastaa opettaja, opetusjärjestelyiden suunnittelusta ja johtamisesta rehtori, hyvinvoinnin tukemisesta vastaa oppilashuolto.  

Oppilas saa tukea oppimiselleen  

Oppilaalla on oikeus saada opettajalta päivittäin tukea oppimiselleen. Hänellä on oikeus jutella opettajan kanssa, saada sanallista palautetta työskentelystään ja hänellä on oikeus tuntea kuuluvansa luokkayhteisöön. Etäoppimisessa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on vähintään yhtä tärkeää kuin luokkatyöskentelyssä.   

Jos opettajalla on huoli oppimisen edistymisestä tai oppilaaseen ei saada ollenkaan yhteyttä, noudatetaan Poikkeusaikojen kodin ja koulun välisen yhteydenpidon toimintamallia, jossa kuvataan, kuka ottaa vastuun ja millaista yhteystyötä tehdään oppilashuollon ja/tai sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisopalveluiden kanssa.  

Huoltaja saa tietoa oppilaan koulutyöskentelystä 

Huoltajalla on oikeus saada tietoa oppilaan koulutyöskentelystä, etätyöskentelyn suunnitelmista sekä oppimisen etenemisestä. On tärkeää, että kodeissa tiedetään hyvissä ajoin tulevien päivien tehtävät mahdollisine materiaali- ja välinetarpeineen. Opettaja on oppilaan ja huoltajan tavoitettavissa koulupäivien aikana. Viestintä toimii parhaiten Wilman välityksellä kuten ennenkin. Vaikka opettajilla on vastuu opiskelusta, on huoltajan rooli etäjakson aikana merkittävä.   

Opettajalla on pedagoginen vapaus suunnitella opetusta  

Opettajan päätyö on opettaa oppilaita. Opettajalla on oikeus opettamisen työrauhaan sekä pedagoginen vapaus suunnitella opetuksensa huomioiden oppilaidensa osaamisen ja käytössä olevat etätyövälineet. Opettaja huolehtii, että oppilaat saavat tiedon tehtävistä ja niiden suorittamisen tavoista ja aikataulusta sekä tarvittavista materiaaleista ajoissa.   

Myös opettaja tarvitsee ammatillista tukea ja yhteisöllisyyttä etätyön aikana. Porvoossa pidetään aineryhmittäin, luokkatasoittain sekä kouluittain viikoittaisia etätapaamisia, joissa valmistellaan opetuksen toteuttamista ja yhtenäisiä periaatteita laadukkaan opetuksen järjestämiseksi.   

Porvoon etäopetuksen laatusuositukset pohjautuvat Opetushallituksen ”Näin onnistut etäopetuksessa” -ohjeistukseen   

https://www.oph.fi/fi/tukimateriaalia-opettajille-seka-opetuksen-ja-koulutuksen-jarjestajille-poikkeuksellisiin)  

Lisätietoja:  

Koulutusjohtaja Jari Kettunen, jari.kettunen@porvoo.fi, puh. 040 514 1133   

Utbildningsdirektör Rikard Lindström, rikard.lindstrom@porvoo.fi, puh. 040 833 3789