Veckoinfo 7.10.2020

ALLA: 

Under hösten kommer undervisningen i huvudsak att genomföras som närundervisning. Fjärrundervisning kan bli aktuell även hösten 2020.   

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en lagberedning i syfte att trygga en säker skolgång även under vårterminen 2021. Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionsstaterna garanterar barn som kan bilda sig egna åsikter rätt att fritt uttala dessa åsikter i alla ärenden som gäller barnet. Just nu är det extra viktigt att stärka barns och ungas delaktighet och höra deras åsikter kring undervisning och skolgångsstöd. 

Vi hoppas att så många som möjligt av eleverna i klass 1–9 inom den grundläggande utbildningen låter sin röst bli hörd och svarar på denna enkät. Som bilaga finns en anvisning för lärare och/eller föräldrar om hur man kan hjälpa och stöda barnet i att svara på frågorna. Det går att svara både på finska och på svenska. Även bland barnen orsakar coronaviruset osäkerhet och frågor gällande arrangerandet av skolarbete; det lönar sig att diskutera dessa hemma och i skolan. 

Vi hoppas att alla föräldrar, lärare eller andra viktiga vuxna i barnets liv hjälper barn i yngre årsklasser inom den grundläggande utbildningen att svara på enkäten. Under enkäten kan eleven få diskutera om coronavirusets verkningar på hens egen vardag. Det tar ca 15 minuter att svara på enkäten. Deltagartiden är 2.10.–23.10.2020.  

Vänliga hälsningar, Li Andersson, Undervisningsminister 

på svenska: www.fountainpark.fi/elev/  

Varje elev svarar på enkäten en gång med dator, pekplatta eller telefon som har nätanslutning. Enkäten består av olika delar med frågor om elevens synpunkter när det gäller coronavirusets inverkan på vardagen och undervisningen samt känslorna den har väckt. Eleven svarar på frågorna genom att välja det lämpligaste bildalternativet, flytta på alternativ på en utvärderingstavla, motivera sina svar med egna ord (om hen vill) och svara på slutna frågor. Läraren eller föräldrarna kan hjälpa eleven att svara och förstå frågornas innebörd. Det tar ungefär 15 minuter att svara på enkäten. På första sidan (sidan 2) finns några frågor om svararens bakgrund. Att delta är anonymt och syftet med bakgrundsinformationen är att fungera som ett verktyg för att tolka materialet. Enkäten har inga obligatoriska svarsalternativ. Eleven kan fortsätta till nästa fråga genom att klicka på Följande i övre högerkant.   

ÅK 7: 

ÅK 8: 

ÅK 9: